Nabór kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – kolejny cykl rozpoczyna się w roku akademickim 2020/2021.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni najpierw dokonać rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym (czynnym od czerwca 2020) na portalu www.kul.pl, a następnie złożyć wskazane w serwisie następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej;
  2. wydawany wraz z oryginałem odpis dyplomu magisterskiego teologii (ew. odpis potwierdzony przy zgłoszeniu);
  3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
    na konto wskazane w serwisie rekrutacyjnym;
  4. jedna fotografia w stroju duchownym;
  5. podpisana odręcznie klauzula o przetwarzaniu danych (do pobrania
    w serwisie rekrutacyjnym);
  6. pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej na: „studia według trybu IFPL”.

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą przed 30 września 2020 roku (15 października) na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Uniwersyteckie Centrum

Rozwijania Kompetencji,

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14.

Należy także jak najwcześniej zgłosić się telefonicznie do kuratora IFPL ks. Piotra Kulbackiego, tel.: +48 691 694 221.